SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendia
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Galerie photos
Liens
  Annonces diverses  
  DAWNE FOTOGRAFIE Z BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU ON-LINE  
 HOME > Annonces diverses
 Annonces diverses
 

DAWNE FOTOGRAFIE Z BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU DOSTĘPNE ON-LINE


 

.....................................................................

 


.....................................................................

 

THL/BPP wspiera kampanię Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą na rzecz dwujęzyczności w środowiskach polonijnych  „Podaruj dziecku swój język ojczysty” we Francji.

 

La SHLP/BPP soutient la campagne menée en France par l’Association pour la Promotion de la Langue Polonaise à l’Étranger (Association for the Promotion of Polish Language Abroad) pour le bilinguisme dans les milieux polonais « Podaruj dziecku swój język ojczysty ».

http://www.appla.org/

http://www.podarujdzieckujezyk.org/

.....................................................................


W dniach 3-17 września 2014 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu realizowane były praktyki dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ramach praktyk studenci konserwowali obiekty na podłożach papierowych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

 
.....................................................................
 
 
Collections du XIXe siècle
de la Société Historique et Littéraire Polonaise/
Bibliothèque Polonaise de Paris/
Musée Adam Mickiewicz
Patrimoine documentaire inscrit en 2013 au Registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO
 

 

Zbiory XIX wieku
Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego/
Biblioteki Polskiej w Paryżu/
Muzeum Adama Mickiewicza
Dziedzictwo dokumentacyjne wpisane w 2013 roku na listę UNESCO „Pamięć Świata”

.....................................................................
 
 

L’Association Solidarité France-Pologne fut créée à Paris en 1980 au moment de la naissance du syndicat Solidarność. Elle est toujours active, mais fonctionne avec moins d’intensité. Au début de l’année 2012, ses archives ont été léguées à la Société Historique et Littéraire Polonaise / Bibliothèque Polonaise de Paris et sont devenues accessibles aux chercheurs.

Une convention concernant le don d’archives a été signée le 27 janvier 2012, lors d’une soirée solennelle à l’ambassade de Pologne à Paris, en présence de l’ambassadeur de Pologne en France, Tomasz Orłowski, par le président de l’ASFP, Karol Sachs, et le président de la SHLP, C. Pierre Zaleski.

Les documents d’archives sont majoritairement des pièces isolées, mais une grande partie est constituée de cahiers, liasses et publications reliés. Ils représentent 10 mètres linéaires ; le contenu du fonds a été classé, groupé, répertorié en 261 numéros de références (unités archivistiques). On dissocie dans le fonds plusieurs types de documents, en polonais et en français, comme les actes juridiques, les journaux officiels, les conventions, mais aussi les communiqués, de la correspondance, des fichiers personnels, de la presse, des brochures, des guides d’information, des livres. Il y a également une documentation photographique, cartographique, iconographique sous forme d’affiches, de documents audiovisuels (cassettes VHS et cassettes audio).

En 2013 a paru l’Inventaire rédigé par l’historienne et archiviste, Magdalena Heruday-Kiełczewska qui s’est chargée du classement et de la description de toutes ces unités archivistiques. 

 
.....................................................................
 

Stowarzyszenie Solidarité France-Pologne zostało utworzone w roku 1980 w Paryżu, w tym samym momencie, w którym powstawał NSZZ Solidarność. Stowarzyszenie to działa do dziś, choć mniej intensyw­nie. Na początku roku 2012 jego archiwa z lat 1980-2004 zostały przekazane Towarzystwu Historyczno- Literackiemu / Bibliotece Polskiej w Paryżu i są udostępniane badaczom.

Porozumienie o przekazaniu archiwów zostało podpisane 27 stycznia 2012 roku podczas uroczystego wieczoru w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. W obecności ambasadora Polski we Francji, Jego Ekscelencji Tomasza Orłowskiego, podpisy na akcie porozumienia złożyli: prezes SSFP – Karol Sachs i prezes THL – Kazimierz Piotr Zaleski.

Przekazane materiały archiwalne występują w dużej mierze w formie luźnej, jednak sporą ich część stanowią poszyty i wydawnictwa zwarte. Całość liczy 10 metrów bieżących usystematyzowanych w 261 jednostkach archiwalnych. W zbiorze występuje kilkanaście typów dokumentów w języku polskim i francuskim, takich jak akta prawne – dzienniki ustaw, statuty, umowy, poza tym komunikaty, korespondencja, kartoteki osobowe, prasa (także podziemna), broszury, informatory, książki. Znajduje się także dokumentacja fotograficzna, kartograficzna, ikonograficzna w formie plakatów, audiowizualna (kasety VHS i magnetofonowe).

W roku 2013 ukazał się inwentarz autorstwa Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej, historyka i archiwistki, która uporządkowała i opracowała całość tego archiwum.

 
 
..................................................................... 
 
 
 

Pomoc w 2013 r. w ramach zadania „Porządkowanie zbiorów archiwalnych za granicą”, realizowanego z wykorzystaniem funduszy pochodzących z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”

W roku 2013 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wykonując zadanie „Porządkowanie zbiorów archiwalnych za granicą”, delegowała do THL/BPP dwoje archiwistów na okres 4 miesięcy. W trakcie prac uporządkowano część archiwum Collège de l'Europe Libre (1952-1956), zweryfikowano opisy do katalogu map XVIII w. i przygotowano roboczą wersję katalogu.

Zadanie realizowane było przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. THL dziękuje serdecznie obu instytucjom za okazaną pomoc.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

En 2013, dans le cadre de leur programme d’aide en faveur des institutions polonaises à l’étranger, les Archives Nationales de Varsovie ont permis à 2 spécialistes de venir à Paris afin de travailler sur nos manuscrits et nos cartes. Il s’est agi de poursuivre et de terminer les travaux de catalogage, commencés plus tôt ; ces travaux se sont concentrés sur les cartes du XVIIIe siècle et les documents d’archives du XXe siècle. De plus, nous avons pu obtenir des supports pour la conservation de ces mêmes archives.

Ce projet, si important pour notre institution, a pu être réalisé grâce à un financement de la part du Ministère polonais de la Culture et du Patrimoine National. La Société Historique et Littéraire Polonaise exprime sa plus profonde reconnaissance au Ministère et aux Archives Nationales pour leur intérêt et leur aide. En même temps, la SHLP exprime le souhait de voir cette aide indispensable nouvellement reconduite en 2014.

 
.....................................................................
 

  L’École Nova Polska à la Bibliothèque Polonaise de Paris

 

 

Tous les mercredis matin, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les enfants de l’École Nova Polska. Le profil historique et artistique de cette nouvelle association éducative, dont les buts correspondent aux missions de notre institution, nous donne des couleurs fraiches.

Cette collaboration consiste principalement à organiser des rencontres ouvertes permettant d’éveiller la sensibilité artistique des enfants dès leur plus jeune âge. Les concerts de musique classique à l’occasion de la Journée de la Famille, du carnaval et  de l’Année Chopin ont été des moments chaleureux pour tous, organisateurs et participants.

W środowe poranki Biblioteka Polska gości dzieci ze szkoły Ecole Nova Polska. Profil historyczno-artystyczny tej nowej społecznej placówki edukacyjnej odpowiada wyzwaniom działalności naszej instytucji i nadaje jej świeżych rumieńców.

Współpraca w głównej mierze polega na organizowaniu spotkań otwartych, mających na celu rozbudzenie wrażliwości artystycznej u dzieci od najmłodszych lat. Koncerty muzyki klasycznej z okazji Dnia Rodziny, karnawału, Roku Chopinowskiego spotkały się z ciepłym odbiorem zarówno organizatorów jak i uczestników.

http://www.ecolenovapolska.com/


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.